واژه واژه ، سطر سطر زندگی

عاشق اسمم می شوم ، وقتی ... تو صدایم می کنی

مشاهده یادداشت خصوصی

ورق زده در یکشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٥ساعت ۱:۳٦ ‎ق.ظ حکایتگر مه سو واژه هایت برایم () |

مشاهده یادداشت خصوصی

ورق زده در دوشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٥ساعت ٢:٠٠ ‎ب.ظ حکایتگر مه سو واژه هایت برایم () |

مشاهده یادداشت خصوصی

ورق زده در دوشنبه ۳ اسفند ۱۳٩٤ساعت ۱۱:۱٠ ‎ب.ظ حکایتگر مه سو واژه هایت برایم () |

مشاهده یادداشت خصوصی

ورق زده در شنبه ۱٢ دی ۱۳٩٤ساعت ۱٢:٠٧ ‎ب.ظ حکایتگر مه سو واژه هایت برایم () |

مشاهده یادداشت خصوصی

ورق زده در یکشنبه ٦ دی ۱۳٩٤ساعت ٦:٤٩ ‎ب.ظ حکایتگر مه سو واژه هایت برایم () |

مشاهده یادداشت خصوصی

ورق زده در پنجشنبه ٥ آذر ۱۳٩٤ساعت ٤:٥۱ ‎ق.ظ حکایتگر مه سو واژه هایت برایم () |

مشاهده یادداشت خصوصی

ورق زده در جمعه ۱٧ بهمن ۱۳٩۳ساعت ٧:٠٧ ‎ب.ظ حکایتگر مه سو واژه هایت برایم () |

مشاهده یادداشت خصوصی

ورق زده در شنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۳ساعت ۳:٥٢ ‎ب.ظ حکایتگر مه سو واژه هایت برایم () |

مشاهده یادداشت خصوصی

ورق زده در جمعه ٢٤ امرداد ۱۳٩۳ساعت ۱۱:٥۸ ‎ب.ظ حکایتگر مه سو واژه هایت برایم () |

مشاهده یادداشت خصوصی

ورق زده در دوشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩۳ساعت ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ حکایتگر مه سو واژه هایت برایم () |

مشاهده یادداشت خصوصی

ورق زده در دوشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩۳ساعت ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ حکایتگر مه سو واژه هایت برایم () |

مشاهده یادداشت خصوصی

ورق زده در یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢ساعت ۱٠:٢٢ ‎ق.ظ حکایتگر مه سو واژه هایت برایم () |